Informacja o przebiegu realizacji projektu

 

1. Informacje ogólne o projekcie.

Celem głównym projektu „Mini-Delfinek – program ułatwiający godzenie życia zawodowego i rodzinnego” było ułatwienie rodzicom z terenu Torunia godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Cel ten został zrealizowany poprzez dwa działania. Pierwszym było utworzenie nowego oddziału żłobkowego; w pierwotnej wersji projekt przewidywał utworzenie miejsc dla 40 dzieci, jednak dzięki oszczędnościom środków ostatecznie rozszerzono oddział do 60 miejsc.

Drugim działaniem było przygotowanie 15 mieszkanek Torunia (matek, pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie na macierzyństwo) do pracy na stanowisku opiekuna żłobkowego w nowoutworzonym oddziale. Przygotowanie odbyło się poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym oraz 6-miesięcznym stażu w żłobku.

Projekt zrealizowany został przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu w partnerstwie z PRO-EDU Sp. z o.o. Do zadań CISTOR-u należało zarządzanie projektem, promocja, monitoring działań i ewaluacja rezultatów, rekrutacja uczestniczek oraz realizacja kursu. Zadaniem PRO-EDU było utworzenie oraz prowadzenie oddziału żłobkowego, a także organizacja staży dla uczestniczek. Dodatkowo realizację projektu wsparł Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia finansując stypendia stażowe w ramach własnego projektu „Jesteśmy aktywni – działamy” (Poddziałanie 6.1.3 PO KL).

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013; na jego realizację pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego). Kwota pozyskanej dotacji wyniosła 579 459,44 zł.

2. Opis zrealizowanych działań.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania można podzielić na trzy fazy:

  • fazę przygotowawczą (organizacja biura projektu, rekrutacja personelu, zakup sprzętu, promocja projektu).
  • fazę właściwych działań merytorycznych (rekrutacja uczestniczek, realizacja kursu zawodowego i staży zawodowych, utworzenie oddziału żłobkowego)
  • fazę końcową (uzupełnianie dokumentacji, ostateczne rozliczenie projektu)

Pierwsze 3 miesiące pobytu uczestniczek w projekcie to udział w 280-godzinnym kursie przygotowującym do pracy na stanowisku opiekuna dziecięcego w żłobku. Warsztaty składały się z następujących komponentów:

  • psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 h),
  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 h),
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 h),
  • kompetencje opiekuna dziecka (35 h).

Kurs uzupełniony został 80-godzinnymi praktykami, zrealizowanymi w toruńskich placówkach opiekuńczych.

Dodatkowo uczestniczki miały zapewnione bilety miesięczne oraz codzienny lunch po zajęciach.

oparciu o zebrane z ankiet dane można stwierdzić, iż uczestniczki były dość zadowolone z udziału w tej fazie projektu; szczególnie dobrze oceniły merytoryczną jakość zajęć oraz warunki techniczno-sanitarne odbywania zajęć. Natomiast pewne zastrzeżenia miały do posiłków, organizacji zajęć oraz przepływu informacji od organizatora. Pozytywnie zostali ocenieni w zasadzie wszyscy prowadzący zajęcia, przy czym pięć osób (Anna Milczarczyk, Akademia Pierwszej Pomocy, Marzena Wierzbicka, Agata Dziemian oraz Małgorzata Łydzińska) zebrało bardzo wysokie oceny.

Zarówno w trakcie kursu, jak i później w okresie realizacji stażu, uczestniczki mogły korzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. Refundacja następowała w trybie comiesięcznym na podstawie złożonego przez uczestniczki wniosku, dowodu wpłaty oraz zaświadczenia z punktu opieki. Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 8 kobiet.

Kolejny etap projektu składał się z dwóch głównych komponentów. Pierwszym było utworzenie od 01.06.2013 dwóch grup żłobkowych łącznie dla 40 dzieci; dzięki uzyskanym w projekcie oszczędnościom, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, od 01.09.2013 oddział poszerzono o trzecią grupę dla kolejnych 20 dzieci. Łącznie zaś (uwzględniając fluktuację) ze wsparcia projektu skorzystało 63 rodziców (w przypadku jednego rodzica do żłobka uczęszczało dwoje dzieci).

W ramach projektu żłobek prowadzony był przez 6 miesięcy i w tym czasie ze środków projektu finansowano czynsz, opłaty, catering dla dzieci, zakup zabawek, środków czystości, organizację zajęć dodatkowych oraz częściowo wynagrodzenie personelu. Ze środków projektu sfinansowano również adaptację pomieszczeń na cele żłobka oraz zakup wyposażenia.

Po zakończeniu projektu oddział żłobkowy kontynuuje działalność, zaś finansowany jest z opłat rodziców oraz dotacji oświatowej.

Ułatwienia w dostępie do opieki miały w założeniu przełożyć się na podjęcie przez rodziców zatrudnienia. Projekt przewidywał podjęcie pracy przez 48 rodziców; z dostarczonych dokumentów wynika, że zatrudnienie podjęło 50 z nich.

Drugim głównym komponentem zadania były staże uczestniczek projektu, które zrealizowane zostały w nowoutworzonym oddziale żłobkowym. W trakcie trwania stażu każda uczestniczka miała zapewniony bilet miesięczny oraz lunch.

Przebieg staży monitorowany był na bieżąco poprzez wizyty asystenta zatrudnienia i bieżący kontakt partnerów projektu oraz za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Z uzyskanych w ten sposób informacji wynika, iż uczestniczki były zadowolone z przebiegu stażu. Wszystkie elementy stażu oceniono mniej więcej jednakowo – średnia ocena wszystkich zagadnień wyniosła 4,11 w skali 1-5.

Wszystkie 15 uczestniczek projektu ukończyło staż, zaś 8 z nich po jego zakończeniu podjęło w żłobku zatrudnienie (pracę zaproponowano 11).

Oznacza to, iż 15 uczestniczek ukończyło projekt, z czego 8 (53%) wróciło na rynek pracy.

3. Charakterystyka uczestniczek projektu.

W projekcie wzięło udział (uwzględniając fluktuację) 17 kobiet, mieszkanek miasta Torunia, które po przerwie na macierzyństwo miały trudności z powrotem na rynek pracy.

Ponadto ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 63 rodziców, mieszkańców miasta Torunia, korzystających z utworzonego w ramach projektu oddziału żłobkowego. W tej grupie znalazło się 6 mężczyzn.

Najmłodsza uczestniczka projektu miała 20 lat, najstarsza – 51 lat. Średnia wieku w momencie przystąpienia do projektu wyniosła 29,76 lat.

Najmłodszy rodzic miał 21 lat, najstarszy - 46 lat. Średnia wieku w momencie przystąpienia do projektu wyniosła 30,4 lat.

Spośród 17 uczestniczek 4 miały wykształcenie ponadgimnazjalne; 8 – pomaturalne oraz 5 – wyższe.

Z kolei spośród 63 rodziców 4 osoby miały wykształcenie ponadgimnazjalne; 14 – pomaturalne oraz 45 – wyższe.

Spośród 17 uczestniczek 16 miało w momencie przystąpienia do projektu status osoby bezrobotnej, zaś 1 - nieaktywnej zawodowo.

Z kolei spośród 63 rodziców 9 miało w momencie przystąpienia do projektu status osoby bezrobotnej, 9 - nieaktywnej zawodowo, zaś 45 - osoby zatrudnionej. 22 rodziców zatrudnionych było w małych przedsiębiorstwach, 4 - w średnich, 12 - w administracji publicznej oraz 7 w organizacjach pozarządowych.

4. Rezultaty projektu.

W projekcie zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

1. wzrost wyników ankiety dot. godzenia życia zawodowego i rodzinnego o 20 pkt. procentowych.

2. powrót na rynek pracy 48 rodziców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

3. utworzenie 60 miejsc żłobkowych.

4. powrót na rynek pracy 10 uczestniczek projektu.

5. wzrost kwalifikacji zawodowych 15 uczestniczek projektu.

Ponadto przewidziano realizację następujących produktów:

6. Odbycie 45 rozmów rekrutacyjnych.

7. Realizacja 310h szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu.

8. Realizacja 15 staży zawodowych.

4.1. Wzrost wyników ankiety dla rodziców.

Rodzice w czerwcu 2013r. (na początku uczestnictwa w projekcie) otrzymali do wypełnienia anonimową ankietę dot. kwestii godzeni życia zawodowego i rodzinnego, a następnie tą samą ankietę na koniec listopada (na koniec uczestnictwa w projekcie). Rodzice oceniali różne kwestie związane z tym zagadnieniem na skali 1-5.

Z uwagi na fakt, iż projekt w pierwotnej wersji przewidywał utworzenie 40 miejsc żłobkowych, a następnie w trakcie jego trwania liczbę miejsc żłobkowych zwiększono do 60, pierwszą ankietę wypełniło 39 rodziców, zaś drugą - 59.

Podczas pierwszego pomiaru uzyskano średnią ocen ze wszystkich pytań w wysokości - 3,03, zaś podczas drugiego - 4,34. Oznacza to, iż odnotowano wzrost wyników o 26,2 pkt. procentowych (wg wniosku o dofinansowanie planowano wzrost o 20 pkt. procentowych).

Wykres  – Rozkład średnich z ankiet dla rodziców.

 

4.2. Powrót na rynek pracy rodziców.

Wskaźnikiem tego rezultatu jest liczba oświadczeń rodziców potwierdzających podjęcie zatrudnienia. Planowano zatrudnienie 48 rodziców.

Z dostarczonych dokumentów wynika, iż podjęło pracę 50 rodziców.

4.3. Utworzenie miejsc żłobkowych.

Wskaźnikiem tego rezultatu jest liczba podpisanych umów z rodzicami. W pierwotnej wersji projektu planowano utworzenie 40 miejsc żłobkowych, dzięki uzyskanym w projekcie oszczędnościom liczba ta wzrosła od września 2013r. do 60 miejsc.

Łącznie (uwzględniając fluktuację) ze wsparcia projektowego skorzystały 63 osoby (w przypadku jednego rodzica do żłobka uczęszczało dwoje dzieci).

4.4. Powrót na rynek pracy uczestniczek projektu.

Wskaźnikiem tego rezultatu jest liczba umów podpisanych przez partnera projektu z uczestniczkami. Planowano zatrudnienie w oddziale żłobkowym 10 uczestniczek; pracę zaproponowano 11, jednak 3 z nich zrezygnowały, w związku z czym umowy podpisano z 8.

4.5. Wzrost kwalifikacji zawodowych uczestniczek.

Wskaźnikiem tego rezultatu jest liczba wydanych uczestniczkom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawodowego. Kurs zgodnie z założeniami ukończyło 15 uczestniczek, tyle też wydano certyfikatów.

4.6. Odbycie rozmów rekrutacyjnych.

W procesie rekrutacji do projektu wypełnione zostały 54 formularze rekrutacyjne. Planowano odbycie 45 rozmów.

4.7. Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu.

Wskaźnikiem tego produktu były zapisy dziennika zajęć. Projekt w pierwotnej wersji przewidywał realizację 280-godzinnego kursu zawodowego, jednak dzięki uzyskanym w trakcie projektu oszczędnościom kurs uzupełniono o 15-godzinne szkolenie pn. „Praca z trudnym rodzicem” (x 2 grupy). Łącznie zrealizowano 310h szkoleń zawodowych.

4.8. Realizacja staży zawodowych.

Wskaźnikiem tego produktu była umowa o staż podpisana pomiędzy PRO-EDU oraz Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia. Zgodnie z nią zrealizowano 15 staży, tyle też wydano potwierdzeń ukończenia stażu.

Poniżej zestawiono w tabeli planowane oraz osiągnięte rezultaty i produkty projektu.

nazwa

wartość planowana

wartość osiągnięta

stopień realizacji

rezultaty

Wzrost wyników ankiety dla rodziców

20

26,2

131%

Powrót na rynek pracy rodziców

(32)* 48

50

104%

Utworzenie miejsc żłobkowych

(40)* 60

60

100%

Powrót na rynek pracy uczestniczek projektu

10

8

80%

Wzrost kwalifikacji zawodowych uczestniczek

15

15

100%

produkty

Odbycie rozmów rekrutacyjnych

45

54

120%

Realizacja szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu

(280)* 310

310

100%

Realizacja staży zawodowych

15

15

100%

* wartości w nawiasach odnoszą się do pierwotnej wersji projektu

drukuj  
Nasi partnerzy: